Konkurs ofert na wynajem pomieszczenia usługowo-handlowego w Parku Wodnym Koszalin przy ul. Rekreacyjnej 14, 75-436 Koszalin.

Przedmiotem konkursu będzie wyłonienie najemcy lokalu usługowo-handlowego (49,2 m2). Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się z lokalem, będącym przedmiotem najmu. W celu dokonania oględzin lokalu prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu z kierownikiem obiektu: Jacek Sinkiewicz tel. 502 590 458 w godz. 8.00 – 15.00.

Oferty należy składać osobiście: Park Wodny Koszalin ul. Rekreacyjna 14, 3-piętro sekretariat lub na adres mailowy: biuro@zos.koszalin.pl w terminie do 30 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00. Oferty powinny znajdować się w zaklejonej kopercie, opatrzonej napisem: „Park Wodny Koszalin – konkurs na najem”. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zdjęcie pomieszczenia do wynajęcia