1. Pływalnia jest obiektem Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o.

2. Pracownikom pływalni przysługuje tzw. prawo gospodarza Obiektu. Osoby znajdujące się na terenie pływalni są obowiązane podporządkować się instrukcjom oraz poleceniom ratowników wodnych pełniących dyżur oraz innych pracowników pływalni.

3. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kierownictwo obiektu gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników. Klienci odwiedzający Park Wodny wyrażają zgodę na monitorowanie własnego w nim pobytu.

4. Osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

a. zapoznania się z regulaminem korzystania z pływalni i zainstalowanych w niej urządzeń i ich przestrzegania,
b. stosowania się do znaków informacyjnych, nakazu i zakazu umieszczonych na pływalni,
c. stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych ratowników i pracowników pływalni, a także komunikatów podawanych przez głośniki,
d. zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności i sprawności ogólnej oraz stanu zdrowia, a także do aktualnych warunków atmosferycznych,
e. użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia,
f. bezzwłocznego informowania służb ratowniczych lub pracowników pływalni o zaistniałym wypadku, urazach oraz o innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.

5. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń obiektu regulują regulaminy stanowiskowe, umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji wodnych. Każda osoba korzystająca z atrakcji wodnych jest obowiązana do zapoznania się z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich zapisom.

6. Dzieci do lat 13 mogą przebywać w obiekcie jedynie pod ustawicznym nadzorem osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun płaci za pobyt na pływalni według obowiązującego cennika

7. Zabrania się pozostawiania w halach basenowych bez nadzoru dzieci nie umiejących pływać

8. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do kasy głównej i uzgodnić warunki korzystania z obiektu i atrakcji wodnych. Grupy zorganizowane obowiązują dodatkowo zapisy Regulaminu dla grup zorganizowanych, dostępnego w kasie głównej.

9. Na terenie pływalni obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa:

a. seria krótkich sygnałów dźwiękowych – ALARM – wezwanie do natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej przez wszystkich użytkowników i podporządkowania się dalszym poleceniom ratowników lub administracji obiektu
b. długi sygnał dźwiękowy – zakończenie zajęć – natychmiastowe wyjście z wody
c. krótki sygnał dźwiękowy – nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika i personelu pływalni

10. Długi sygnał dźwiękowy jest sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody. Po usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu.

11. Na akwenach pływalni wyznaczone są następujące strefy, do których, po uwzględnieniu swoich umiejętności, należy dostosować własne plany aktywności:

a. strefa brodzika dla dzieci – o głębokości do 0,4 m
b. strefa dla nieumiejących pływać – o głębokości do 1,2 m
c. strefa dla umiejących pływać – o głębokości do 2,1 m

12. Faktyczne głębokości w poszczególnych strefach podane są w postaci piktogramów na ścianach niecek basenowych lub w ich pobliżu.

13. Osoby nie umiejące pływać mogą korzystać wyłącznie ze stref dla nie umiejących pływać.

14. Wstęp na halę basenów odbywa się na podstawie transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym na pływalni cennikiem usług.

15. Opłata za bilety i karnety pobierana jest z góry, według cennika i nie podlega zwrotowi, chyba, że do niewykonania usługi doszło z winy Spółki. Ewentualne dopłaty za wydłużony czas pobytu na terenie obiektu, za zakup dodatkowych usług i towarów, muszą być uregulowane w momencie rozliczenia transpondera i opuszczenia obiektu.

16. Transponder należy przypiąć do nadgarstka w sposób zapobiegający jego utracie, nosić go w ten sposób przez cały czas pobytu na terenie Parku Wodnego Koszalin, oraz okazywać na żądanie obsługi Parku Wodnego.

17. Transponder upoważnia do korzystania z urządzeń i stref znajdujących się w obiekcie pływalni i podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu w kasie pływalni.

18. Odebranie transpondera oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie.

19. Czas pobytu i związane z nim opłaty, liczony jest od momentu aktywacji transpondera przy wejściu przez bramkę przy kasie, do momentu odczytania pamięci transpondera przy wyjściu przez bramkę przy kasie.

20. Wykupienie usługi całodniowej upoważnia do jednokrotnego wejścia na teren pływalni. Przekroczenie bramki wyjściowej równoznaczne jest z zakończeniem korzystania z usługi całodniowej.

21. Każdy przypadek zgubienia transpondera należy natychmiast zgłosić obsłudze kas. Użytkownik ponosi koszt zagubionego transpondera w wysokości 100 PLN. Opłatę w tej wysokości Użytkownik ponosi również w przypadku uszkodzenia transpondera.

22. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających.

23. Strefy basenowe i strefę saun należy opuścić najpóźniej 10 minut przed zamknięciem Obiektu, niezależnie od godziny wejścia i udać się do szatni.

24. Przed wejściem do szatni obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe (dopuszczalne jest chodzenie boso). Po zakończeniu pływania oraz przebraniu się zmiana obuwia z basenowego na zewnętrze następuje po opuszczeniu szatni.

25. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralniach.

26. Przebywanie w przebieralniach i w ich pobliżu jest dozwolone wyłącznie w celu przebrania się.

27. Z uwagi na monitoring pomieszczeń szatni, powinno się przebierać w przeznaczonych do tego kabinach.

28. Osoby korzystające z hali basenowej oraz sauny są zobowiązane do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren obiektu w szatniach w wyznaczonych szafkach. Rzeczy wartościowe należy przed wejściem do szatni umieścić w ogólnodostępnych sejfach w holu głównym.

29. Za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie obiektu, kierownictwo pływalni nie odpowiada.

30. Przed wyjściem z szatni na teren hali basenowej należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych, pieniądze i przedmioty wartościowe, kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.

31. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do hali basenowej dokładne umycie całego ciała pod natryskiem z użyciem odpowiednich kosmetyków lub środków myjących (także po skorzystaniu z WC) i dezynfekcja stóp.

32. Na terenie hali basenowej obowiązuje czysty strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne, nie posiadający zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia pływalni:

a. dla kobiet jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała
b. dla mężczyzn kąpielówki o długości maksymalnie do połowy uda, nie posiadające kieszeni ani zamków.

33. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia strojów kąpielowych bądź akcesoriów pływackich należących do klientów.

34. Dzieci do lat 3 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho majtki do kąpieli

35. Na teren obiektu zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników oraz z plastrami i bandażami.

36. Osoby niepełnosprawne korzystające z pływalni i poruszające się na wózkach, obowiązane są przesiąść się na wózek basenowy w przygotowanych dla nich pomieszczeniach.

37. Ratownikami są osoby noszące strój: koszulka w kolorze żółtym z napisem RATOWNIK i czerwone spodenki.

38. Korzystanie z atrakcji wodnych odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem).

39. Dozorem służby ratowniczej objęte są wszystkie niecki basenowe i atrakcje wodne, z wyjątkiem brodzików dla dzieci, w których nadzór nad bezpieczeństwem dzieci sprawują rodzice lub opiekunowie.

40. Strefy obiektu i atrakcje wodne mogą być wyłączone czasowo z eksploatacji oznakowane są poprzez tablice informacyjne i korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione.

41. Podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych obowiązuje zakaz przebywania w nieckach basenów zewnętrznych oraz na zjeżdżalniach. Zakaz oraz zgoda na wejście do w/w zostanie podana oddzielnym komunikatem. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia wynikające z warunków atmosferycznych i w takich przypadkach nie przysługuje zwrot kosztów zakupu biletu wstępu lub karnetu.

42. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów. Zabrania się pływania w poprzek torów. Maksymalna liczba osób na jednym torze pływackim nie może przekraczać na basenie sportowym – 7 osób.

43. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie obiektu nie wolno :

a. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej
b. przebywać w stanie wskazującym na stan nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
c. wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających
d. używać strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą
e. wchodzić do wody w strefie niecek oznaczonych znakiem Niebezpieczna głębokość wody jeżeli nie umie się pływać
f. nurkować oraz skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika
g. wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów
h. biegać, popychać i wrzucać do wody, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu
i. wszczynać fałszywych alarmów
j. wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów
k. wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach
l. wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody)
m. wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi
n. zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczeń oraz niecek basenowych
o. używać mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej
p. niszczyć urządzeń i wyposażenia obiektu
q. przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu
r. korzystać na terenie przebieralni, natrysków i hali basenowej z telefonów komórkowych
s. wnosić sprzętu muzycznego i grającego
t. palić tytoniu
u. żuć gumy i spożywać pokarmów na hali basenowej, pomieszczeniach przebieralni i natrysków, z wyłączeniem miejsc oznaczonych.
v. pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych
w. wprowadzać zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków) oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie
x. wchodzić na murki okalające basen, rzeźby, balustrady, kwietniki, liny torowe oraz inne elementy konstrukcyjne i urządzenia do tego nie przeznaczone,
y. załatwiać potrzeb fizjologicznych poza WC

44. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.

45. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w strefie suchej obiektu.

46. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć dozwolone jest wyłącznie w celach prywatnych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia dóbr osobistych m.in. poprzez upublicznienie wizerunku, przez osoby trzecie w tym klientów Parku Wodnego.

47. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody Kierownika Obiektu.

48. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników pływalni mogą zostać usunięte z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.

49. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

50. Wszelkie wypadki, nieszczęśliwe zdarzenia oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie najbliższemu ratownikowi lub w przypadku przebywania poza halą basenową, pracownikowi Biura Obsługi Klienta. W przypadku gdy do wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia doszło z udziałem osoby trzeciej (sprawcy), osoba poszkodowana ma również obowiązek wskazać ratownikowi lub pracownikowi Biura Obsługi Klienta, sprawcę i jego tożsamość. Jeżeli sprawca odmawia poszkodowanemu podania swoich danych osobowych, poszkodowany ma obowiązek zwrócić się o pomoc w ich ustaleniu do najbliższego ratownika, pracownika Biura Obsługi Klienta, ochrony Parku Wodnego, straży miejskiej lub policji. Na wyraźną prośbę poszkodowanego, pracownik Biura Obsługi Klienta lub ochrona może zadzwonić po pomoc do straży miejskiej lub policji.

51. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel szatni wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do 7 dni od daty pozostawienia.

52. Zabrania się prowadzenia na terenie pływalni bez zezwolenia kierownictwa jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług, w tym prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem.

53. Uwagi i wnioski należy zgłaszać do obsługi Obiektu.

54. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz kierownictwo pływalni.

55. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu.

Wykaz telefonów alarmowych:
Pogotowie ratunkowe – 999
Straż Pożarna – 998
Policja – 997
Telefon alarmowy – 112