§ 1.
[Określenie podmiotu organizującego Konkurs]

Organizatorem konkurs jest Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. z siedzibą ul. Jedności 4 75 – 401 Koszalin zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS NR. 0000059283; kapitał zakładowy 47.800.000,00 NIP 669–050–48-61 Regon 330241018, właściciel Parku Wodnego Koszalin zwany dalej „organizatorem”

§ 2.
[Czas i miejsce prowadzenia konkursu]
1. Konkurs trwa w okresie od dnia 11 sierpnia 2015 r. do 12 sierpnia 2015 r.,
2 Harmonogram konkursu:
a) 11.08.2015r. godz. 15.00 – start konkursu
b) 13.08.2015 do godz. 16.00 – termin przyjmowania zgłoszeń

§ 3.
[Zasady konkursu i nagroda]
1. Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby zwane dalej „uczestnik”, które odpowiedzą prawidłowo na pytanie konkursowe zamieszczone na fanpage’u Parku Wodnego Koszalin. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 13 rok życia.
2. Uczestnik przystępując do konkursu zapoznaje się z treścią regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż akceptuje postanowienia regulaminu i spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
3. Aby wziąć udział w konkursie należy:
a) Prawidłowo odpowiedzieć na pytanie zamieszczone na fanpage’u Parku Wodnego Koszalin z dnia 11.08.2015.
b) wypełnić formularz zgłoszeniowy zawierający imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz wysłać go jako załącznik w wiadomości prywatnej na facebooka Parku Wodnego Koszalin.
4. Wygrywa co 10 odpowiedź, liczy się kolejność wyświetlonych zgłoszeń ( 1,11,21,31,41)
5. Każdy z uczestników konkursu może tylko raz udzielić odpowiedzi.
6. Organizator przewidział:
a) 5 nagród – w postaci 3 biletów podwójnych 3h uprawniających do korzystania ze strefy rekreacyjnej, basenu sportowego i strefy saun oraz 2 biletów rodzinnych (dla 2 osób dorosłych + 1 dziecko lub 1 osoba dorosła + 2 dzieci) 3h uprawniających do korzystania ze strefy rekreacyjnej, basenu sportowego i strefy saun. Przy czym ze strefy saun mogą korzystać osoby które ukończyły 15 rok życia.
7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową do dnia 14.08. do godz. 15.00
8. Aby odebrać nagrodę należy zgłosić się z dowodem potwierdzającym tożsamość najpóźniej do dnia 31.08.2015r. do godz. 15.00 do działu marketingu nr. pokoju 3.10 p. III.
9. Zgłoszenia niekompletne, zgłoszone po terminie , zostaną uznane za nieważne i nie wezmą udziału w konkursie.
10. Zwycięzca jest uprawniony do wykorzystania nagrody do dnia 31.08.2015r.
11. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 4.
[Udostępnianie regulaminu]
Niniejszy regulamin konkursu będzie dostępny przez cały czas przebiegu konkursu na stronie internetowej Parku Wodnego Koszalin www. aquapark.koszalin.pl

§ 5.
[Dane osobowe uczestników konkursu]
1. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa w konkursie uczestnik konkursu wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie
i przechowywanie swoich danych osobowych.
2. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane wyłącznie w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora. Laureat konkursu wyraża zgodę na opublikowanie Imienia i nazwiska.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział
w konkursie i otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych.
4. Administratorem danych osobowych jest organizator konkursu.
5. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2014 po1182 ze zmianami).
6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych uczestników konkursu innym podmiotom.

§ 6.
[Postanowienia końcowe]
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych .