Informacja o prawie cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby wycofać udzieloną zgodę należy napisać na adres rodo@zos.koszalin.pl w temacie wiadomości – „Wycofuję zgodę na newsletter”.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Czy Pani/Pan wyraża zgodę na przetwarzanie przez ZOS Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie danych osobowych w zakresie adres mailowy poczty elektronicznej w celu otrzymywania ofert specjalnych i informacji marketingowych?

Prosimy, wyraźnie potwierdź, że zgadzasz się, abyśmy przetwarzali podane przez Ciebie dane, o których mowa wyżej:

System informatyczny przechowuje informacje na temat wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie, z zapisaniem daty i czasu wyrażenia zgody oraz adresu ip zewn. urządzenia za pomocą którego zgoda została wyrażona.

 

Administratorem danych osobowych jest:

ZOS sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Rolnej 14, NIP: 669-050-48-61 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059283

 

1. Cele i podstawy przetwarzania

Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

a) W celu otrzymywania informacji na temat nowości oraz zmian w ofercie handlowej spółki poprzez wysyłkę informacji i ofert marketingowych na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Okres przetwarzania danych – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą usuwane z systemu ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

3. Odbiorcy danych – Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podwykonawcy realizujący usługi dla Administratora danych osobowych (podmioty przetwarzające). Firmy te posiadają dostęp do tych danych na podstawie umowy powierzenia z zastosowaniem klauzul poufności. Są to firmy serwisujące oprogramowanie i sprzęt komputerowy, kancelarie prawnicze, firmy świadczące usługi hostingu stron internetowych i sklepu internetowego. Administrator nie przekazuje danych osobowych swoich klientów do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.

4. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a) każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych; Administrator danych osobowych przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych w pkt 1, chyba, że w stosunku do tych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

d) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) prawo do przenoszenia danych;

5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zawarcia umowy. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji usług przez Administratora.

7. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane przekazane do przetwarzania.